Экохлорин. Жидкий хлор для бассейна 15%, 23кг (20л)